PROFIL

|

SLUŽBY

|

PARTNERI

|

KONTAKT

Advokátska kancelária Dobiašová & Partners poskytuje zahrani?ným a domácim klientom právne poradenstvo a služby od bežných záležitostí až po komplikované obchodné operácie.

Sídlom advokátskej kancelárie je
Šoltésovej 18 v Bratislave.

Advokátska kancelária zaznamenáva neustály rozmach a rast a ponúka široký rozsah právnych služieb po?núc poskytovaním poradenstva svojim klientom v obchodných veciach, zastupovanie klientov v ob?ianskych veciach a rovnako tak aj v oblasti pracovného práva.

K?ú?ovými oblas?ami, v ktorých advokátska kancelária poskytuje služby svojim klientom sú: obchodné právo, finan?níctvo, bankovníctvo, pozemkové právo, zmluvné právo, právo cenných papierov, právo duševného vlastníctva, ob?ianske a trestné právo. Advokátska kancelária má rozsiahle skúsenosti aj s medzinárodnými obchodnými transakciami a so zakladaním ako aj likvidáciou obchodných spolo?ností v Slovenskej republike ako aj v ?alších krajinách Európy. Advokátska kancelária má širokú základ?u klientov.

Cie?om advokátskej kancelárie Dobiašová & Partners je poskytova? maximálnu možnú kvalitu právnych služieb jej klientom v slovenskom, anglickom, nemeckom, ruskom a ma?arskom jazyku. Advokátska kancelária pokra?uje v úspešnej spolupráci s viacerými advokátskymi kanceláriami v ?eskej republike, Rakúskej republike i v ?alších krajinách Európy.

PROFIL | SLUŽBY | PARTNERI | KONTAKT

Všetky práva vyhradené 2021 Mgr. Simona Dobiašová, powered byENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, tvorba webstránky, tvorba webstránok, tvorba webu